Hej! Vi arbetar med interaktiv utbildning och interaktiv teater, film och webbkurser. Varmt välkommen att kontakta oss på telefon: +46 (0)8–84 71 32 Stäng

En bra chef och ledare uppnår resultat genom att ta tillvara varje medarbetares begåvning. För detta ett krävs ledarskap som anpassas efter situation och medarbetare. En förmåga som nås genom kunskap och träning.

En bra ledare gör skillnad! Därför är ledarskap en ovärdelig kunskap. Vilka egenskaper behöver en bra ledare?

Vardagens Dramatik har färdiga och väl genomarbetade seminarier på temat Chef och ledarskap.

Våra seminarier kan ges som de är eller specialdesignas lite, mycket eller helt och hållet.

Vi hjälper till att analysera behov och anpassar arbetet efter beställarens speciella förutsättningar.

Fler teman

 

C

Chef /Ledarskap

Att vara chef är en formell position och han/hon har som uppgift att uppnå ett resultat genom att ta tillvara varje medarbetares begåvning. För detta krävs ett ledarskap som anpassas efter situation och medarbetare. Den förmågan följer inte automatiskt med chefstjänsten utan nås genom kunskap och träning.

M

Medarbetare och Medledarskap

En medarbetare är anställd för att uppnå ett visst resultat. Dit når inte han/hon genom att passivt vänta på order eller gräva ner sig i detaljer. För det krävs ett medledarskap där han/hon tar ett ansvar för helheten och blir ledare över sig själv. Detta kräver kunskap och träning.

V

Värdegrund

”Vad hjälper det att ha högt i tak om man inte har ett golv att stå på?” En levande värdegrund är grundläggande för ett stabilt och framgångsrikt företag/organisation. Vi hjälper er att gå från ord till handling oavsett var i processen ni befinner er, framtagande, implementering eller förvaltande.

B

Bemötande

Ett gott bemötande är själva grundstommen i interaktionen mellan oss människor både privat och på jobbet. Vad bär vi med oss för värderingar, attityder och förhållningsätt? Vad skapar ett gott bemötande? Under detta tema hjälper vi er arbetsplats att finna en ny väg mot ett bättre bemötande, medarbetare emellan samt dem verksamheten är till för.

S

Samverkan

Samverkansavtalet grundar sig på ett avtal mellan fack och arbetsgivare med syfte att öka medarbetares och arbetsgivares samverkan i beslutsprocesser. Vi gestaltar vad avtalet kan innebära i praktiken och förmedlar verktyg för en mer framgångsrik kommunikation på den egna arbetsplatsen.

T

Tillit

Utan tillit som fundament i organisationen finns en stor risk att verksamhetens fokus influeras av makt och ego snarare än det resultat som verksamheten är tänkt att nå. Studierna är många som bekräftar detta.
Vårt program är designat att stärka tilliten både hos den enskilde medarbetaren/chefen, teamet och i organisationen som helhet.

M

Mångfald och Jämställdhet

Vilka omedvetna strukturer och värderingar missgynnar mångfald/jämställdhet? Vilka hinder står i vägen och vilka möjligheter har vi till förändring? Genom att gestalta och synliggöra det osynliga i vår vardag ökar vi medvetenheten och skapar insikter. Vi uppmuntrar arbetsplatser som vill bryta tystnaden, till förmån för samtal som utmanar slentrianmässiga roller och värderingar.

F

Förändring

Ordet ”förändring” väcker upp många laddade känslor på alla nivåer inom en organisation. Men hur gör vi för att förändra vårt förhållningssätt till det där nya och okända? Vad händer med en organisation i process och vad händer med individerna inom organisationen? Vi plockar fram nyckelfaktorerna till ett lyckat förändringsarbete.

A

Att tala inför grupp

Målet med seminariet är att deltagarna ska känna större tillit till sin förmåga oavsett om det gäller att våga prata i en grupp, inför en grupp eller i ett större offentligt sammanhang Seminariet innehåller teorier, praktisk kunskap och övningar som stärker en medveten och säker kommunikation. Det syftar till att ge deltagarna större förmåga att kunna etablera kontakt, känna god självkänsla och nå ut med sitt budskap.

Branchspecifika teman & seminarier:

 

K

KOMMUN & LANDSTING: INDIVIDUELL PLAN

Personer som har rätt till hjälp enligt LSS har också rätt till en individuell plan. Syftet är att ge den enskilde inflytande och överblick över de insatser som görs.
Vi arbetar sen flera år tillbaka i Norge med att utbilda anställda inom NAV, Rusmiddeletaten, Helse – og Velferdsetaten, Fylkesmannen i Oslo/Akershus samt ett antal kommuner i Norge. I Norge är brukarperspektivet centralt, vilket leder till att det är en demokratifråga att öka användandet av individuell plan samtidigt som det handlar om att nå en kostnadseffektiv vård där brukaren själv är motiverad och aktiv.

R

RÄTTSVÄSENDE

Våra seminarier för rättsväsendet vänder sig till poliser, åklagare, advokater och domare. I vårt utbud finns program som riktar sig till en specifik yrkesgrupp eller som innefattar alla. Ämnen som berörs är brott i nära relation, trafficking, bemötande, etik/värdegrund och ledarskap.

S

Skola/Förskola

Ger vi våra barn och ungdomar lika förutsättningar oavsett kön? Hur medvetna är vi om vårt bemötande, våra beteenden och våra val?
Seminariet ”En jämn grund att stå på” belyser vikten av att all personal kan påverka genom att se sig själva som ett instrument till förändring. Ledord som ökad medvetenhet, självinsikt och att stötta varandra går som en röd tråd genom processen.


Related Entries