Genom åren har Vardagens Dramatik haft många uppdrag för rättsväsendet. 
Våra seminarieserier har bland annat haft följande teman; domaretik, brott i nära relation, objektivitetsprincipen, bemötande av sexualbrottsoffer. Uppdragsgivare har varit Domstolsverket, tingsrätter, hovrätter och kammarrätter.

 

Vi har nu fått en ny spännande utmaning!
Senast 2014 ska samtliga medarbetare inom Sveriges Domstolar ha deltagit i någon form av kompetensutveckling i bemötandefrågor. Ett flertal domstolar har gett oss uppdraget att, med vår interaktiva utbildningsmetod, genomföra kompetenshöjande insatser i bemötandefrågor.

Efter att gjort många lärorika studiebesök runt om i landet och intervjuat personal på olika domstolar, har vi nu skapat två seminarier inom temat bemötande:

Telefonbemötande – för domstolssekreterare
På uppdrag av Stockholms tingsrätt har vi tagit fram ett utbildningsprogram för domstolssekreterare kring telefonbemötande.

”Telefonkontakter med brukare är inte bara en tidskrävande del av sekreterarnas arbete. De är ibland också stressande och kan sluka energi. För att klara arbetsuppgiften på ett bra sätt behövs inte bara kunskap och färdigheter i att kommunicera, utan också kunskap om vad som ligger i rollen som anställd vid domstol. Ökad kunskap innebär ökad trygghet och större skicklighet i att genomföra samtal.”

Ur Stockholms Tingsrätts inbjudan till utbildningen

Syftet 
är att deltagarna ska få en större förståelse och känsla för hur det är att vara brukare. Sekreterarna ska också få träna sin empatiska förmåga och sitt sätt att kommunicera.
Bemötande internt och externt – ett seminarium för all domstolspersonal.

– Det som för dig är vardag är för den du möter en unik situation…


Av Örebro, Västmanlands och Värmlands tingsrätter har vi fått i uppdrag att skapa ett seminarium för all domstolspersonal. I en domstol är ett gott bemötande ytterst en fråga om rättssäkerhet och hur vi behandlar varandra internt påverkar också hur vi agerar utåt mot parter och bevispersoner.

Vi har tagit fram ett unikt seminarium för allmänna domstolar kring bemötande. Med vår interaktiva teater skapar vi både igenkännande skratt och ökad förståelse för människan. Domstolspersonalen ges möjligheter till nya insikter och färdigheter att ta med sig hem till den vardag där verklighetens dramer utspelas. Uppläggen för de båda utbildningsprogrammen skiljer sig delvis åt men har också likheter. Båda växlar de mellan teater och teori:

• Teater – för att väcka känslor, inlevelse och förståelse.
• Teorie – för att förmedla kunskap om kommunikation
 och ge tid för reflektion kring;
• Professionellt förhållningssätt
• Empati, och objektivitet?
• Transaktionell analys (TA)
• Feedback – hur ger man återkoppling till en kollega?

Vill du veta mer om seminarierna får du gärna kontakta oss.