Våra teman och färdiga seminarier

Här presenteras några teman där vi har färdigdesignade seminarier.
– Vi kan anpassa dem lite, mycket eller helt och hållet…

Chef / Ledarskap

Att vara chef är en formell position och hen har som uppgift att uppnå ett resultat genom att ta tillvara varje medarbetares begåvning.
För detta krävs ett ledarskap som anpassas efter situation och medarbetare. Den förmågan följer inte automatiskt med chefstjänsten utan nås genom kunskap och träning.

Medarbetarskap

En medarbetare är anställd för att uppnå ett visst resultat. Dit når inte hen genom att passivt vänta på order eller gräva ner sig i detaljer.
För det krävs ett medledarskap där hen tar ett ansvar för helheten och blir ledare över sig själv. Detta kräver kunskap och träning.

Värdegrund

”Vad hjälper det att ha högt i tak om man inte har ett golv att stå på?” En levande värdegrund är grundläggande för en stabil och framgångsrik organisation.
Vi hjälper er att gå från ord till handling oavsett var i processen ni befinner er, framtagande, implementering eller förvaltande.

Trakasserier och maktstrukturer

#metoo väckte stort engagemang. Många människor delade med sig av sina erfarenheter av utsatthet. Trakasserier kan komma inifrån organisationen men också från kunder, kommuninvånare, patienter… de som organisationen är till för.
Man ska inte behöva stå ensam om/när det händer. Det är nu dags att låta samtalet fortsätta och hitta vägar att ta nästa steg, till trygga relationer och konkreta lösningar.

Aktivt medarbetarskap, Utvecklande ledarskap

Det krävs ett aktivt ledarskap för att skapa medledarskap där medarbetare tar och känner ansvar för helheten. Det är känt att vi tar in kunskap genom olika sinnen och att pedagogiska metoder behöver vara flexibla. Därför är våra professionella interaktiva utbildningar så unikt effektiva som metod. Vi når hjärta och hjärna. Vi skapar engagemang.

Personlig utveckling

Webbkursen “Extra Du – för dig som vill nå längre” för dig som vill utveckla dig själv, dina relationer och förmågan till kommunikation för att nå de mål du längtar efter. Du hittar alla våra online utbildningar på Vardagens Kommunikations Akademi, du kan börja själv idag eller starta en utbildning för din organisation och arbetsgrupp. Vi hjälper dig att nå målet!

Bemötande

Ett gott bemötande är själva grundstommen i interaktionen mellan oss människor både privat och på jobbet. Vilka värderingar, attityder och förhållningsätt bär vi med oss? Vad skapar ett gott bemötande?
Under detta tema hjälper vi er arbetsplats att finna en ny väg mot ett bättre bemötande, medarbetare emellan samt dem verksamheten är till för.

Samverkan

Samverkansavtalet grundar sig på ett avtal mellan fack och arbetsgivare med syfte att öka medarbetares och arbetsgivares samverkan i beslutsprocesser.
Vi gestaltar vad avtalet kan innebära i praktiken och förmedlar verktyg för en mer framgångsrik kommunikation på den egna arbetsplatsen.

Tillit

Utan tillit som fundament i organisationen finns en stor risk att verksamhetens fokus influeras av makt och ego snarare än det resultat som verksamheten är tänkt att nå. Studierna är många som bekräftar detta.
Vårt program är designat att stärka tilliten både hos den enskilde medarbetaren/chefen, teamet och i organisationen som helhet.

Mångfald / Jämställdhet

Vilka omedvetna strukturer och värderingar missgynnar mångfald och jämställdhet? Vilka hinder står i vägen och vilka möjligheter har vi till förändring? Genom att gestalta och synliggöra osynliga mönster i vår vardag ökar vi medvetenheten och skapar nya insikter.
Vi uppmuntrar arbetsplatser som vill bryta tystnaden, till förmån för samtal som utmanar slentrianmässiga roller och värderingar.

Förändring

Ordet ”förändring” väcker upp många laddade känslor på alla nivåer inom en organisation. Hur gör vi för att förändra vårt förhållningssätt till det där nya och okända? Vad händer med en organisation i process och vad händer med individerna inom organisationen?
Vi plockar fram nyckelfaktorerna till ett lyckat förändringsarbete.

Tala inför grupp

Målet med seminariet är att deltagarna ska känna större tillit till sin förmåga oavsett om det gäller att våga prata i en grupp, inför en grupp eller i ett större offentligt sammanhang. Seminariet innehåller teorier, praktisk kunskap och övningar som stärker en medveten och säker kommunikation. Det syftar till att ge deltagarna större förmåga att kunna etablera kontakt, känna god självkänsla och nå ut med sitt budskap.

Om våra branschspecifika teman och seminarier

Vardagens Dramatik har flera olika grundspel/case som vi anpassar och utvecklar för att nå önskat syfte med vår insats. I våra så kallade case utgår vi från en fiktiv arbetsplats som inte alltid behöver vara identisk med kundens specifika verksamhet. 
Metod och innehåll skapar igenkänning, kunskap och vilja att utveckla den egna verksamheten. Ibland kan det vara mer pedagogiskt att ett case inte utspelas i den egna verksamheten.

Genom åren har vi skapat många branschspecifika seminarier. 
Seminarier där identifikation i den egna yrkesrollen är viktig för att möjliggöra beteendeförändring både för individ och organisation. I sådana case är vi till exempel poliser, rådmän, domstolshandläggare, undersköterskor, läkare, rektorer eller förskolelärare. 
Att skapa den sortens case är förstås mer tidskrävande och kostsamt men resultatet har visat sig vara väldigt kraftfullt.

I samtalet med dig om vad ni vill uppnå med vår insats kommer vi att tillsammans prata igenom vad som passar just er. Ett branschspecifikt seminarium eller att utgå från ett generellt case? Oftast landar vi i det generella, andra gånger tar vi tillsammans steget hela vägen.

Låter det spännande? Det är det!