Läs mer om Vardagens Dramatiks spännande uppdrag

Svenska Rättsväsendet

 

Vi har haft förmånen att få delta med vår professionella interaktiva teatermetod i det svenska rättsväsendet under många år.

 

Elva seminarier om etnisk mångfald

Hösten 1999 gav vi elva seminarier om etnisk mångfald utifrån rekryterings-perspektivet på uppdrag av Kriminalvårdsstyrelsen.

Utvärdering

”Kriminalvården förlängde projektet under 1999, bland annat för att möjliggöra utbildnings- och påverkansinsatser på ”nya” målgrupper såsom kriminalvårdsinspektörer, personalinspektörer m.fl. –personer som till stor del kan påverka ett lokalt mångfaldsarbete. Under projektets gång genomfördes elva seminarium, där man bland annat spelade upp en pjäs som inbegrep ett aktivt medverkande av seminariedeltagarna samt att man samtalade om aktuella frågor i mindre diskussionsgrupper.”
–Ur Rapport 11, Kriminalitet och etnicitet. Etnisk mångfald och personalrekrytering, Linköpings Universitet.

 

Fem seminarier om Samverkan

2003 gav vi fem seminarier kring samverkansavtalet. Seminarierna blev väl mottagna och förtroende för oss resulterade i nedanstående projekt. Det första branschspecifika (vi gestaltar fiktiva kriminalvårdare för kriminalvårdare) uppdraget för rättsväsendet genomfördes 2002 – 2003. Det blev också starten på vår branschspecifika resa tillsammans med rättsväsendet.

 

Etik inom rättsväsendet

Etik inom rättsväsendet, 2002-2003 – en utbildning för personal inom domstolar, åklagarmyndigheten och Kriminalvården

Syftet och visionen med etikprojektet var att levandegöra en vardagssituation om de etiska frågorna som dagligen berör alla personalkategorier i hela rättsväsendet. Uppdragsgivarna ville lyfta frågorna och göra dem till en pågående dialog i vardagen.
De ville skapa en miljö i deras organisationer som präglades av tillit, öppenhet, samverkan, helhetsperspektiv och en positiv människosyn.

 

Utvärdering

Ansvariga från Kriminalvården har slutat men i ett utvärderingsmaterial som vi har står följande att läsa:

”Vi kände att det var något som vi gärna ville spinna vidare på, så därför valde vi att använda två utbildningsdagar till det här. Vi pratade dels om hur vi upplevde seminariet men tog också upp andra frågeställningar i personalgruppen. Utbildningsdagen fungerade väldigt bra som grund för att skapa diskussioner utifrån. Vårt arbete handlar ju mycket om individuellt bemötande, så vi pratade mycket om förhållandet mellan intagna och vårdare. Sen tog vi upp hur man introducerar nya personer och förhållandet mellan chef och anställda. Det är teman som alltid kommer att vara aktuella.” (vårdare)

 

Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen

 

“Nadjas resa”

–En utbildningsinsats på uppdrag av Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen (RPS) kring människohandel för sexuella ändamål.

Syftet var att förbättra kunskapen om de bakomliggande mekanismer som påverkar förekomsten av prostitution och människohandel för sexuella ändamål och att förbättra bemötandet av de kvinnor som utsätts för det.

Utbildning som genomfördes i internatform vid sex tillfällen med deltagare från polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket. Ett tillfälle genomfördes också för chefer inom berörda myndigheter. Hösten 2010 gav vi ytterligare elva regionala halvdagsseminarier på uppdrag av Brottsoffermyndigheten och RPS.

RPS satsade också på fem egna tillfällen. Dels fyra för Polishögskolorna och ett tillfälle för anställda på RPS. Migrationsverkets ledningsgrupp tog också del av seminariet.

 

Utvärdering

Här ett utdrag från Brottsoffermyndighetens rapport till justitiedepartementet angående vår insats:

”I ofta intensiva diskussioner granskades olika situationer tillsammans med konkreta förslag på vad som bör kunna göra bemötandet bättre, vilka gränser och möjligheter respektive yrkesroll skapar, samt betydelsen av attityder och värderingar. (…)

“Kommentarerna för den interaktiva teatern är genomgående positiva. Teatern beskrivs av många kursdeltagare som trovärdig och väl genomförd. Att använda teater som form för att skapa engagemang för och diskutera bemötandefrågor lyfts av många som lyckat. Några nämner också att teatern gav ett bra underlag och inspiration även inför den efterföljande gruppdiskussionen. Många kursdeltagare från alla yrkeskategorier beskriver den interaktiva teatern som det bästa inslaget under utbildningen.”

87% av deltagarna lämnade utvärderingar. Poängskala 1-5 (1 är lägst, 5 är högst) Interaktiv teater och efterföljande diskussion 4,9 poäng.

 

Röster från deltagare

”Fantastiskt bra! Gav en bild om myndigheter och bemötande som blandades av skräck och förtjusning.”
”Aktörerna hade mycket god kunskap om de olika verksamhetsgrenarna. Tydlighet i att se olika förhållningssätt. Skrämmande bra.”
”Bland det bästa jag sett och upplevt. Oerhört starkt, berörde och synliggjorde problemen som uppstår i bemötandet. Mycket tänkvärt att ta till mig.”

 

Polisen

Förutom de projekt som Brottsoffermyndigheten har initierat där Polisen har varit delaktiga så har vi gjort ett par fristående uppdrag för Polisen.

“Värdegrund – ett seminarium kring Polisens nya värdegrund”
“Direkt och indirekt ledarskap – ett seminarium för chefer”

 

Svenska domstolar – kontinuerliga uppdrag

Vardagens Dramatik kontinuerligt uppdrag från domstolarna. Främst är det seminarier om internt och externt bemötande.

 

SWEDINT, Försvarsmakten

Sedan två år tillbaka ingår vi i Nordic Centre For Gender In Military Operations utbildning ”Gender training of the trainers course”. Det är en internationell kurs för militärer och poliser som ska träna Gender Advisers som i sin tur ska komma med råd till insatsledningen vid fredsbevarande operationer. Under 2014 gav vi två större seminarieserier om Mångfald och Inkludering.

 

Företag och Organisationer

 

IMD – business school, Schweiz

I 15 år, fyra gånger per år, var vi med vårt seminarium ”Under pressure” en del av utbildningen ”Mobilizing people”. Femtio chefer på toppnivåer från hela världen gick ett tiodagars program där vår del var att, den sista dagen, hjälpa deltagarna att omsätta det de hade lärt sig. I schemat kallades vår insats för  ”A real life demonstration”.

”I’ve worked with Vardagens Dramatik at IMD on the Mobilizing People Program over the last four years. The impact they have on the participants’ learning is truly amazing. Suddenly, participants are faced with real people that they must influence – what a great test of their leadership ability!
Vardagens Dramatik are not only a great acting group, they understand leadership and challenge participants to be the best they can be.”
Bob Selden – The National Learning Institute

 

Statens pensionsverk, SPV 

I december 2013 gav vi ett seminarium för all personal på SPV där syftet med seminariet var att ”ge ytterligare näring åt värdegrunden och vikten av ett gott bemötande”.

 

Några röster från utvärderingen

“–Vardagens dramatik är den bästa föreläsningen jag varit på hittills med SPV. Underhållande men samtidigt väldigt lärorikt eftersom vi fick sätta oss in i andras synsätt och se de olikheter som vi stöter på varje dag. Det var väldigt igenkännande, både för egen del och för medarbetare.”

“–Vardagens dramatik var både rolig och lärande.”

“–Teatern visar på ett underhållande sätt olika situationer på arbetsplatsen. Jag har ett ansvar att tänka på vad jag säger, vilken ton jag använder och hur det kan påverka min omgivning.” 

“–Högt i tak…” var väldigt igenkännande här på SPV, tyvärr. Spännande och se vad nästa steg blir, hoppas innerligt på en fortsättning.”

“–Vardagens dramatik tog på ett underhållande och mycket tydliggörande sätt upp konkreta problem och svårigheterna med att hantera sådana problem.”

–Vardagens dramatik belyste oerhört bra hur det kan se ut på en arbetsplats.

“–Vardagens dramatik var suveränt! De lyckades skapa imponerande engagemang från oss alla. Och det har diskuterats efter medarbetardagen.”

 

Sunda arbetsplatser

Under åren 2011-2013 arbetade vi med Järfälla Församling, Järfälla kommun och det privata företaget Elfa Distrelec. Projektet drevs med medel från Europeiska Socialfonden. Vad är det som gör en arbetsplats kreativ, dynamisk och inspirerande? Vad är det som behövs för att man ska trivas på jobbet, finna glädje i samarbetet, och vilja och orka jobba ett helt yrkesliv? Frågeställningar som utgjorde grunden för projektet.

Vi hade förmånen att få ge återkommande seminarier för personal från äldreomsorgen, skolan, församlingen samt anställda vid teknikföretaget.

Har använt både boken ”Vardagens Dramatik – en bok om arbetslivets psykologi” och ”Det är först när du stanna upp som du är på väg …”, som fördjupning.

 

Några röster från utvärderingen

”–För mig har detta varit en enorm personlig resa. Jag söker idag kurser och pratar inför grupper på ett sätt jag inte gjorde tidigare. (…) Jag är säker på att jag blivit bättre på att läsa människor och reflektera kring vad detta väcker hos mig. Dessa insikter kommer jag bära med mig för all framtid. (…) Tiden med Sunda Arbetsplatser har betytt oerhört mycket för mig, och jag måste säga att det sorgligt att det nu tar slut.”
Monica, undersköterska, Järfälla kommun

”–En utmaning har varit att våga fortsätta framåt fast det ibland har funnits motstånd. Även fast verktygen vi använder går varsamt fram så sätter de ljuset på och synliggör sådant som tidigare bekvämt sopats under mattan. Till en början kan detta vara rätt obehagligt för var och en, men i längden har vi bara att vinna på denna storstädning.
Anders Gustavsson Forslin, organist, Järfälla församling

 

Sandviksföretagen i Västberga

350 personer uppdelat på 9 tillfällen.
Seminariet skulle vara en del i en ”omstart”/fortsättning av det arbete som Sandvik inledde 2011 med mångfald och inkludering.
En viktig del var att belysa vilka konsekvenser trakasserier får för individen, teamet och verksamheten i övrigt. Ett delsyfte var att göra ”praktik” av mångfalds- och jämställdhetsplanerna. Sandviks kärnvärden fanns med som en naturlig del i seminariet.

 

Vasakronan

Samtlig personal vid fem tillfällen.
Seminariet skulle beröra mångfald – i den breda betydelsen olikheter. Syftet med seminariet var också att visa på vad ökad mångfald kan bidra med till verksamheten och vikten av likabehandling av samtliga medarbetare och kunder. Seminariet inkluderade Vasakronans tre värderingar; hög etik, helhetssyn och humanistisk grundsyn.

 

Kommuner och Landsting

 

Oslo kommun och dess kranskommuner

I Norge gav vi seminarier under åtta års tid i vilka vi utbildade tjänstemän i bemötandet av människor som är utslagna från arbetsmarknaden och är i behov av ett omfattande samhällsstöd. Det kallas Individuell Plan, och är ett lagstadgat stöd för brukare och ger dem rätt till ett omfattande inflytande över sin egen behandlingsplan.

 

Landstinget i Jönköpings Län

Chefutvecklingsprogram

Sedan våren 2013 är vi ett återkommande inslag i landstingets chefsutveklings-program. Syftet är att deltagarna ska få möjlighet att pröva sina nyvunna kunskaper på ett av våra case.

Leda i förändring – för ett bra liv i ett attraktivt län

I september 2013 var vi en del i Landstinget i Jönköpings chefs dag – Leda i förändring. Cheferna var ca 450 stycken, från samtliga verksamheter. Vi gav ett seminarium på temat för dagen där landstingets värdegrund hade en framträdande plats. Efter dagens slut var målet att cheferna skulle känna sig stolta, ha lust, känna samhörighet, ”jag är viktig och kan göra skillnad, jag får stöd när jag behöver det”, landstinget är en helhet.

Efter våra seminarier har flera chefer valt att anlita oss för personaldagar inom sina egna verksamheter. Däribland ett flertal kliniker på Ryhovs sjukhus.

 

Leksands kommun

Vi har varit en del i Leksands kommuns värdegrundsarbete, Leksandsstudien, och har vid två tillfällen arbetat med samtliga chefer. Syftet har varit ”att öka medvetandet av hur kopplingen mellan värderingar och kultur påverkar förmågan till kommunikation och att öka kunskapen av att skapa dialog och delaktighet i den verklighet vi lever i”.
Leksands kommun valde att köpa ”Det är först när du stannar upp som du är på väg”, ISBN 978-91-637-2249-3, av Catharina Nasenius, till sina samtliga chefer som fördjupning i ledarskap.
Vi producerade också på uppdrag av Leksands kommun ett antal filmer som beskriver viktiga dilemman för medarbetarna att diskutera.
”Filmerna ni gjorde till medarbetarutvecklingen gör succé i alla arbetsgrupper!”

–Anki Pellgård, beställare / HR

Leksands Kommun har också valt att ge samtliga chefer tillgång till vår ledarutbildning onlinekurs: ”5 steg till ett Dreamteam”